Regulamin portalu artspace.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Zakres i sposób prowadzenia działalności strony

 4. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 8. Własność intelektualna

 9. Postanowienia końcowe

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona artspace.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę artspace.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę artspace.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony artspace.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2.   DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie artspace.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

 3. USŁUGODAWCA – osoba fizyczna Michał Braszkiewicz – właściciel portalu artspace.pl adres poczty elektronicznej: kontakt@artspace.pl

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 7. PROFIL – strona artysty, która obejmuje: Imię i Nazwisko; zdjęcie artysty; zdjęcia 6 prac wraz z tytułami i wymiarami prac w centymetrach; dane kontaktowe podane przez artystę takie jak: (mail, linki do portali społecznościowych takich jak Instagram, Facebook itd. link do strony internetowej artysty); miasto i województwo; Notatka przesłana przez artystę.

 8. PODSTRONA KATEGORII – obszar na Stronie, w którym wyświetlane są prace artystów z kategorii np. malarstwo, rysunek, grafika itd.

3.   ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI STRONY

 1. Strona artspace.pl powstała w celu ułatwienia odnalezienia USŁUGOBIORCOM polskich artystów.

 2. W tym celu, na podstawie danych i informacji otrzymanych od artysty, na stronie tworzony jest PROFIL.

 3. Prace artysty są wyświetlane na jego PROFILU, stronie artystów oraz PODSTRONIE KATEGORII.

 4. Artyści, przesyłając pliki i informacje na adres kontakt@artspace.pl w celu ich publikacji, oświadczają, że są ich autorami, mają do nich pełne prawo autorskie, wyrażają zgodę na ich publikację na portalu i w związku z tym nie będą wychodzić z roszczeniami przeciwko artspace.pl.

 5. Założenie i utrzymanie PROFILU jest darmowe, na prośbę artysty dane i informacje mogą zostać zmienione, zaktualizowane lub całkowicie usunięte.

 6. Strona nie pobiera żadnych opłat za założenie PROFILU nie pośredniczy również w sprzedaży prac, nie będzie więc pobierać z tego tytułu opłat.

4.   RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  2. korzystanie z Newslettera,

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

5.   WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.   WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@artspace.pl

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@artspace.pl

  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem artspace.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością artspace.pl lub współpracujących z artspace.pl artystów. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony artspace.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony artspace.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.